BESTYRELSE

Formand Svend Tychsen

st@este.dk, mobil 4045 6364

 

Næstformand, sekretær Jónbjørg Poulsen

jonbjoerg@youmail.dk, mobil 2683 8207

 

Kasserer Steen Heide-Ottosen

steenheide@hotmail.com, mobil 3022 6163

 

Herdis Ósk Baldvinsdóttir

disaosk4@gmail.com, mobil 6146 3833

 

Vittus Kalia

kalia@dsa-net.dk, mobil 2328 4906

 

Susanne Voss

sanne.steenp@gmail.com, mobil 4026 9933

 

Ungdomsafdeling Odense FNU, kontaktperson Maria Fritzen

maria.fritzen@hotmail.com, mobil 2986 2864

 

Æresmedlem

Birthe Heide-Ottosen

VEDTÆGTER

for Foreningen NORDENs lokalafdelinger

 

§ 1 Formål

Stk. 1. Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

 

Stk. 2. Foreningen NORDEN Odense arbejder med støtte fra landsforeningen og kredsen for at virkeliggøre foreningens formål indenfor lokalafdelingens geografiske område, bl.a. ved at arrangere og formidle kulturelle aktiviteter og arrangementer der henvender sig til offentligheden. Lokalafdelingen er hjemmehørende i Odense kommune.

 

§ 2 Medlemskab

Stk. 1. Enkeltmedlemmer, foreninger og virksomheder med anmeldt adresse i lokalafdelingens område optages i lokalafdelingen. Enkeltmedlemmer kan i øvrigt optages i en selvvalgt lokalafdeling eller undtagelsesvis optages i landsforeningen, såfremt de udtrykker ønske herom. Tvivlstilfælde vedrørende medlemsforhold afgøres af Landsstyrelsens forretningsudvalg.

 

Stk. 2. Kontingent for enkeltpersoner fastsættes i henhold til bestemmelserne i landsforeningens vedtægter af repræsentantskabet. Af de personlige medlemmers kontingent afgiver lokalafdelingen til landsforeningen en andel, som fastsættes af repræsentantskabet. Bidrag fra foreninger og virksomheder, der er medlemmer af lokalafdelingen aftales mellem lokalafdelingen og medlemmet, og beløbet tilfalder lokalafdelingen. Tvivlstilfælde vedrørende kontingent- og bidragsformer afgøres af Landsstyrelsens forretningsudvalg.

 

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er lokalafdelingens højeste myndighed. Personlige medlemmer og foreninger og virksomheder, der er medlemmer af lokalafdelingen, har ved hver lokalafdelings generalforsamling en stemme, parmedlemskaber og husstandsmedlemskaber har hver to stemmer. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.

 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af lokalbestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst ¼ af lokalafdelingens medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom over for lokalbestyrelsen med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab

4. Forslag fra lokalbestyrelsen

5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

FORRETNINGSORDEN

For Foreningen NORDEN Odense

 

1.    De vedtagne vedtægter for Foreningen NORDENS afdelinger er i enhver henseende gældende frem for lokalt vedtagne regler og ordninger. 

2.    Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

3.    Dagsorden udsendes mindst 5 dage før et bestyrelsesmøde. 

4.    Der udsendes et referat af møderne til bestyrelsen og til formanden for FNU på Fyn. Referatet anses godkendt medmindre sekretæren modtager indsigelse inden 7 dage efter udsendelsen. 

5.    Formanden leder møderne. I tilfælde hvor formanden har forfald, bliver mødet ledet af næstformanden. 

6.    Dagsordenen til bestyrelsesmøderne i september og februar skal indeholde et punkt om Odenseafdelingens aktuelle økonomi. 

7.    Ved eventuel stemmelighed ved afstemninger i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. 

8.    Retningslinjer for bestyrelsens afholdelse af udgifter til telefoni og transport fastlægges ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen.

Ovenstående forretningsorden blev fremlagt på bestyrelsesmødet den 23. februar 2010 og efterfølgende godkendt ved samtlige bestyrelsesmedlemmers accept.

Odense, den 09.03.2011