Generalforsamling Foreningen Norden - Odense afdelingen afholdt i Nordatlantisk Hus mandag den 15. marts 2022 kl.19.00

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Det reviderede regnskab

4. Forslag fra lokalbestyrelsen

5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen i Foreningen NORDEN Odense.

Ad. 1. Valg af dirigent:  Anne Grethe Kalia blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad. 2. Formandens beretning: Svend Tychsen gennemgik hovedpunkterne i formandens beretning. Generalforsamlingerne i 2020 og 2021 var blevet aflyst pgra corona-situationen, så det var en samlet beretning for kalenderårene 2019, 2020 og 2021.

Beretningsperioden omfatter dels et jubilæumsår 2019, hvor Foreningen NORDEN fejrede sit 100 års jubilæum, dels corona-årene 2020 og 2021, hvor aktiviteterne i sagens natur måtte være afdæmpede og situationsbestemte.

Aktiviteterne fremgår af den skriftlige beretning, bilagt referatet, og er nærmere dokumenteret på lokalafdelingens hjemmeside www.foreningen-norden-odense.dk

Sæsonprogrammet er i beretningsperioden overgået fra at være postomdelt til at blive formidlet gennem hjemmesiden og ved lokal annoncering, suppleret med udsendelse af reminders pr. mail forud for hvert arrangement.

Hjemmesiden anvendes derudover til generel information og formidling af eksterne tilbud med det sigte at samle viden om nordiske aktiviteter i Odense-området af interesse for foreningens medlemmer.

Ultimo 2021 er der i Odense registreret 99 medlemmer, en tilbagegang på 3 over hele beretningsperioden.

Efter beretningen svarede bestyrelsen på afklarende spørgsmål.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3. Det reviderede regnskab: Steen Heide-Ottosen fremlagde det reviderede regnskab for 2021, der pr 31/12 viste et driftsunderskud på kr. 1.776.

Underskuddet skyldes omkostninger i forbindelse med den sene aflysning af Lucia i 2021 som følge af den pludselige opblussen af corona-smitten i det sene efterår.

Afdelingens økonomi er i øvrigt stabiliseret gennem en række tidligere besluttede tiltag samt ved sponsorering af af større enkeltaktiviteter.

Lokalafdelingen har pr. 31/12 2021 en egenkapital på kr. 141.669.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Forslag fra lokalbestyrelsen: Ingen forslag

Ad. 5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer: Ingen forslag modtaget

Ad. 6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen: På valg var Jónbjørg Poulsen og Steen Heide-Ottosen, der begge modtog genvalg.

Ad. 7. Valg af revisorer: Genvalg af Ole Tolstrup og Claus Andersen

Ad. 8. Eventuelt: Mulig flagning på Odense Rådhus på Nordens Dag den kommende 23. marts.

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen.

I tilknytning til generalforsamlingen blev der afholdt Nordisk Gæstebud, og Svend Tychsen orienterede om aktuelle begivenheder i Foreningen NORDEN, herunder formandsskifte og planlagt skift af generalsekretær samt landsforeningens aktuelle ”360 graders-eftersyn”.

Generalforsamlingsreferatet godkendt Anne Grethe Kalia

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Svend Tychsen som formand, Jónbjørg Poulsen som næstformand og sekretær, Steen Heide-Ottosen som kasserer og Susanne Voss som webmaster.

 

 

Formandens beretning for 2019-21

Generalforsamlingerne i 2020 og 2021 blev aflyst som følge af corona-situationen.

Der aflægges derfor hermed en samlet beretning for kalenderårene 2019, 2020 og 2021.

Lokalafdelingens bestyrelse har i hele beretningsperioden bestået af Jónbjørg Poulsen, Steen Heide-Ottosen, Susanne Voss, Vittus Kalia, Herdis Ósk Baldvinsdóttir og Svend Tychsen.

Bestyrelsen har været konstitueret med Svend Tychsen som formand, Jónbjørg Poulsen som næstformand og sekretær, Steen Heide-Ottosen som kasserer og med Susanne Voss som webmaster for lokalafdelingens hjemmeside www.foreningen-norden-odense.dk .

Bestyrelsesaktiviteten var i 2019 af traditionel karakter, men blev i coronaperioden afløst af bilaterale møder omkring enkeltaktiviteter samt konferering pr. mail med inddragelse af den samlede bestyrelse.

Ultimo 2021 er der i Odense registreret 99 medlemmer, en tilbagegang på 3 over hele beretningsperioden. Afdelingens samlede økonomi er stabiliseret gennem en række tidligere besluttede tiltag samt ved sponsorering af større enkeltaktiviteter.

Aktiviteterne i beretningsperioden er sammenfattet nedenfor og nærmere dokumenteret på lokalafdelingens hjemmeside.

Beretningsperioden omfatter dels et jubilæumsår 2019, hvor Foreningen NORDEN fejrede sit 100-års jubilæum, dels corona-årene 2020 og 2021, hvor aktiviteterne i sagens natur måtte være afdæmpede og situationsbestemte.

Foreningen NORDEN 100 år: Foreningen NORDEN i Danmark fejrede sit 100-års jubilæum i 2019. I den anled- ning blev der gennemført en række arrangementer på lands-, kreds- og lokalafdelingsniveau. Landsforeningen udsendte et jubilæumsmagasin primo april til alle medlemmer af NORDEN. Jubilæumsmagasinet indeholder bl.a. en beskrivelse af foreningens historie, udarbejdet af stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense. Svend Tychsen indgik i redaktionen af det samlede magasin.

Fynskredsen arrangerede en fælles fynsk jubilæumsmarkerering på Hindsgavl den 25. april, med oplæg fra bl.a. fhv. stadsarkivar Jørgen Thomsen om foreningens historie.

NORDEN Odense deltog bl.a. i arrangementet den 7. september i fællesnordisk fødselsdagssang under titlen ”Syng Norden Sammen” med lokale kor og musiske indslag samt live-streaming af fælles nordisk sang sendt til hele Norden. Fhv. stadsarkivar Jørgen Thomsen fortalte om sangens betydning for den nordiske samhørighed. Arrangementet blev holdt i Pro Musica Salen, med støtte fra Odense Kommune.

Lucia: Luciafesten i 2019 blev gennemført som planlagt, med borgmesters kroning af årets luciabrud den 3. december i Odense Koncerthus og og de efterfølgende luciaoptog på sygehus, plejecentre og i Borgernes Hus. Der deltog ca. 50 terner i alderen 5-25 år i de samlede aktiviteter.

Arrangementet blev muliggjort ved et tilskud fra Odense Kommune samt ved, at kommunen stillede Carl Nielsen Salen i Odense Koncerthus til rådighed for kroningen.

Fyens Stiftstidende / Ugeavisen Odense var mediesponsor, mht. annoncering og øvrig omtale.

Luciafesten i 2020 måtte aflyses pga. corona-situationen, og det da gældende forsamlingsforbud .

Luciafesten i 2021 måtte tilsvarende aflyses i sidste øjeblik pga. skærpet smittefare i ternekoret, hvor 80 % af pigerne var mellem 5 og 11 år og derfor uvaccinerede.

Odense Kommune har tilkendegivet, at man fortsætter samarbejdet om Lucia i 2022.

Venskabsbykæden: Venskabsbysamarbejdet mellem Odense, Norrköping, Trondheim, Tampere, Kópavogur og Klaksvig blev oprindelig påbegyndt i 1946, på initiativ af Foreningen NORDEN. Venskabsbyerne markerede i 2016 på forskellig vis 70-års jubilæet, i samarbejde med respektive lokalafdeling af Foreningen NORDEN.

I forbindelse med jubilæet blev der udarbejdet en publikation om udviklingen af venskabsbykæden siden 1946.

Odense Kommune har i 2017 opsagt den fælles luciaaktivitet med Norrköping, men fortsætter i øvrigt venskabsbysamarbejdet inden for den eksisterende samarbejdsaftale fra 2013 - Gemensam Nordisk Plattform.

I beretningsperioden har der været mindre kontakt til foreningerne NORDEN i de øvrige venskabsbyer, herunder i særlig grad Norrköping.

Nordisk Klassisk Musik & Eventyr: Som led i HCA Festivals 2018 blev der på initiativ af Torben Iversen arrangeret tre musikaftener med unge fra hhv. Norrköping, Trondheim og Odense.

Arrangementet fandt sted ved Eventyrslottet, hvor Torben Iversen introducerede musikken med oplæsning af fortællinger og beskrivelser fra respektive lande.

NORDEN Odense bidrog bl.a. med kontakt til venskabsbyforeningerne mhp. udpegning af de unge musikere.

Arrangementet er videreført i 2019-21, og forventes ligeledes gennemført i 2022 som et led i Blomsterfestivalen.

Nordens Dag: Odense Kommune markerede på Nordens Dag den 23. marts 2021 50 året for etableringen af Nordisk Ministerråd, hvor de nordiske regeringers koordinerer de fællesnordiske handlinger.

Dette skete ved genindvielse af de 5 nordiske flagstænger på sydsiden af Odense Rådhus ud mod eventyrhaven, et gammelt ønske fra NORDEN Odenses side.

Nordjobb: NORDEN Odense har gennem årene støttet landsforeningens nordjobb-aktiviteter i Odense, for unge mellem 18 og 28 år fra hele Norden.

I beretningsperioden har der i hvert af årene været ca. 50 nordjobbere i Odense, hvilket udgør ca. halvdelen af den samlede nordjobb-aktivitet i Danmark.

Ophold, arbejde og supplerende socialt program har basis på Dalum Landbrugsskole.

Skumringstimen: Skumringstimen er en litterær aften med skiftende temaer fælles for hele Norden, som led i Nordisk Biblioteksuge. Der læses højt og fortolkes på samme tekst på samme tidspunkt i hele Norden og i Baltikum.

I Odense sker formidlingen gennem mange år v/universitetslektor Mogens Davidsen, SDU, som i 2019 læste højt fra Karen Blixens ”Babettes gæstebud” og i 2021 fra Audur Ava Olafsdottirs værk ”Ar” (teksten fra 2020) og Sally Salminens roman ”Katrina” (teksten for 2021).

Medlemskontakt og hjemmeside: Sæsonprogrammet er i beretningsperioden overgået fra at være postomdelt til at blive formidlet gennem hjemmesiden og lokal annoncering, suppleret med udsendelse af reminders pr. mail forud for hvert arrangement.

Hjemmesiden anvendes derudover til generel information og formidling af eksterne tilbud og med det sigte at samle viden om nordiske aktiviteter i Odense-området af interesse for foreningens medlemmer.

Kontakt til Foreningen Nordens Ungdom (FNU): Der har i beretningsperioden ikke været fælles aktiviteter med FNU. FNU-aktiviteter på Fyn organiseres for tiden fra FNU's lokalafdeling i København, som efter den seneste strukturændring dækker hele Sjælland og Fyn.

Relation til landsforeningen: NORDEN Odense følger arbejdet i Landsstyrelsen, v/formanden.

Formanden har i beretningsperioden desuden været medlem af den særlige jubilæumsgruppe, der var nedsat til forberedelse og gennemførelse af landsforeningens 100 års jubilæum i 2019.

Relation til Fynskredsen: Kontakten til de øvrige lokalafdelinger på Fyn sker på de årlige formandsmøder i forbindelse med programlægningen.

Hvor det skønnes relevant, udsendes særskilt invitation til de øvrige lokalafdelinger. Dette er sket i f.m. Nordisk Klassisk Musik & Eventyr i august og ved luciakroningen i december.

TV2 Fyns repræsentantskab: På initiativ af Odense-medlem Andreas Kjeldsen og efter indstilling fra Fynskredsen er Andreas Kjeldsen udpeget som medlem af repræsentantskabet for TV2 Fyn. Andreas Kjeldsen vil her arbejde for øget fokus på det nordiske kulturfællesskab og det mellemfolkelige samarbejde, inden for rammerne af TV2 Fyns formålsparagraf og den gældende public service forpligtelse for Fyn.

NORDEN Odense: takker alle samarbejdspartnere for opbakning og økonomisk støtte i 2019-21 og ser frem til et fortsat samarbejde om nordiske aktiviteter i Odense.

Svend Tychsen, 14. marts 2022