Generalforsamling

Foreningen NORDEN – Odense afdelingen

afholdt i Nordatlantisk Hus

 

Mandag, den 18. marts 2019, kl. 19.00

 

 DAGSORDEN:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Det reviderede regnskab

4.    Forslag fra lokalbestyrelsen

5.    Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

6.    Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen

7.    Valg af revisor

8.    Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen i Foreningen NORDEN Odense.

 

Ad. 1. Valg af dirigent

Hans Ulrik Balslev blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Ad. 2. Formandens beretning

Svend Tychsen gennemgik hovedpunkterne i formandens beretning for 2018.

 

Afdelingens økonomi viser - i kraft af den fortsat stramme økonomistyring - et tilfredsstillende resultat for 2018, jfr. pkt. 3 nedenfor.

 

Der har i 2018 været 6 arrangementer, hovedsagelig i samarbejde med lokale samarbejdspartnere.

 

Nordjobb havde i 2018 39 deltagere i Odense fra de øvrige nordiske lande.

 

Som led i HCA Festivals 2018 blev der på initiativ af Torben Iversen arrangeret 3 musikaftener med unge fra hhv. Norrköping, Trondheim og Odense.

 

Skoler i Odense fik mulighed for at få besøg af den svenske ungdomsforfatter Hanna Gustasson i uge 40. Besøget blev koordineret af NORDEN Odense.

 

Luciaarrangementet 2018 blev gennemført som planlagt, med borgmesters kroning af årets luciabrud den 3/12 i Odense Koncerthus og efterfølgende lucia-optog på sygehus, plejehjem og i Borgernes Hus.

 

Hjemmesiden er i starten af 2018 blevet relanceret i nyt format og opsætning.

 

Beretningen blev godkendt, vedlægges referatet.

 

Ad. 3. Det reviderede regnskab

Steen Heide-Ottosen fremlagde det reviderede regnskab for 2018, der pr 31/12 viste et driftsunderskud på kr. 40.661. Dette modsvares dog af kommunens tilskud på kr. 45.000 til Lucia 2018, der først er indkommet efter regnskabsårets udløb og derfor ikke indgår i regnskabet.

 

Steen Heide-Ottosen gennemgik de enkelte poster og mellemværendet med Lands-kontoret. Værdien af lokalafdelingens beholdning af aktier i Danske Bank er faldet med kr. 12.669 som følge af den negative kursudvikling i f.m. bankens hvidvasksag. Lokalafdelingen har pr. 31/12 2018 en egenkapital på kr. 94.286. Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. Forslag fra lokalbestyrelsen

Ingen forslag

 

Ad. 5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

Ingen forslag modtaget

 

Ad. 6. Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen

På valg var: Vittus Kalia, Herdis Ósk Baldvinsdóttir, Susanne Voss og Svend Tychsen, som alle modtog genvalg.

 

Ad. 7. Valg af revisorer

Genvalg af Ole Tolstrup og Claus Andersen

 

Ad. 8. Eventuelt

Intet

 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen.

 

Under generalforsamlingen blev der afholdt Nordisk Gæstebud, og Svend Tychsen orienterede om aktuelle begivenheder i Foreningen NORDEN, med fokus på aktiviteterne i. f.m. Foreningens 100 års jubilæum i 2019.

 

 

Godkendt

Hans Ulrik Balslev

 

 

Formandens beretning for 2018

Lokalafdelingens bestyrelse består af Jónbjørg Poulsen, Steen Heide-Ottosen, Birthe Heide-Ottosen, Vittus Kalia, Herdis Ósk Baldvinsdóttir, Susanne Voss og Svend Tychsen.

Bestyrelsen er konstitueret med Svend Tychsen som formand, Jónbjørg Poulsen som næstformand og sekretær samt Steen Heide-Ottosen som kasserer.

Susanne Voss er webmaster for lokalafdelingens hjemmeside www.foreningen-norden-odense.dk .

Der har i 2018 været afholdt 4 bestyrelsesmøder samt konferering pr. mail vedr. uop- sættelige spørgsmål.

Ved årsskiftet er der registreret i alt 102 medlemmer, en tilbagegang på 8 fra året før.

Afdelingens samlede økonomi er stabiliseret gennem en række tidligere besluttede tiltag, og driftsregnskabet for 2018 er tilfredsstillende, jfr. selvstændig beretning herom.

Årets gang. I 2018 har programmet bl.a. omfattet følgende møder og aktiviteter:

- Generalforsamling den 19. marts, med Nordisk Gæstebud, aktuel orientering og ”Historien om den lille ring, der giver ben at gå på” ved Ulla Lund, Odense

- Nordjobb 2018 med 39 deltagere i Odense, i samarbejde med Landsforeningen

- Nordisk klassisk musik & eventyr 20-22. august, som led i HCA Festivals 2018

- Nordisk Forfatterbesøg i Odense i uge 40 , finansieret af Nordisk Ministerråd

- Skumringstime 12. november, med ”Helte i Norden” som tema og oplæg ved lektor Mogens Davidsen, SDU, i samarbejde med Nordatlantisk Hus

- Lucia 2018, med Lucia-kroning i Odense den 3. december og lokale optog, i samarbejde med Odense Kommune og Fyens Stiftstidende (mediesponsor).

Medlems- og bestyrelsesmøder afholdes i videst muligt omfang i Nordatlantisk Hus på Odense Havn, alternativt i Historiens Hus.

Venskabsbykæden. Venskabsbysamarbejdet mellem Odense, Norrköping, Trondheim, Tampere, Kópavogur og Klaksvig blev oprindelig påbegyndt i 1946, på initiativ af Foreningen NORDEN.

Venskabsbyerne markerede i 2016 på forskellig vis 70 års jubilæet, i samarbejde med respektive lokalafdeling af Foreningen NORDEN. I forbindelse med jubilæet blev der udarbejdet en publikation om udviklingen af venskabsbykæden siden 1946.

Odense Kommune har i 2017 opsagt den fælles luciaaktivitet med Norrköping, men fortsætter i øvrigt venskabsbysamarbejdet inden for den eksisterende samarbejdsaftale fra 2013 - Gemensam Nordisk Plattform.

Nordisk klassisk musik & eventyr. Som led i HCA Festivals 2018 blev der på initiativ af Torben Iversen arrangeret tre musikaftener med unge fra hhv. Norrköping, Trondheim og Odense.

Arrangementet fandt sted hhv. den 20, 21 og 22. august. Torben Iversen introducerede musikken med oplæsning af fortællinger og beskrivelser fra respektive lande.

NORDEN Odense bidrog bl.a. med kontakt til venskabsbyforeningerne mhp. udpegning af de unge musikere.

Arrangementet søges videreført i de kommende år, som en fast del af HCA festivalen.

Nordisk Forfatterbesøg. Skoler i Odense fik mulighed for at få besøg af den svenske ungdomsforfatter Hanna Gustavsson i uge 40, mandag den 1. oktober til fredag den 5. oktober.

Hanna Gustavsson er illustrator og tegneserietegner. I 2016 blev hun nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.

Projektet Nordisk Forfatterbesøg giver elever og lærere mulighed for et personligt møde med en nordisk forfatter for på den måde at gøre nordisk litteratur levende og inspirerende.

Nordisk Forfatterbesøg arrangeres af Foreningen NORDEN og finansieres af Nordisk Ministerråd. Besøget på en række skoler i Odense og på Fyn blev koordineret af NORDEN Odense.

Lucia 2018. Luciafesten i 2018 blev gennemført som planlagt, med borgmesters kroning af årets luciabrud den 3. december i Odense Koncerthus og og de efterfølgende luciaoptog på sygehus, plejecentre og i Borgernes Hus.

Der deltog ca 50 terner i alderen 5-25 i de samlede aktiviteter.

Arrangementet blev muliggjort ved et tilskud fra Odense Kommune samt ved at kom-munen stillede Carl Nielsen Salen i Odense Koncerthus til rådighed for kroningen.

Fyens Stiftstidende / Ugeavisen Odense var mediesponsor, mht. annoncering og øvrig omtale.

Medlemskontakt og hjemmeside. Årsprogrammet udsendes med post til alle medlemmer og fordeles derudover på lokalbibliotekerne i Odense samt til de øvrige lokalafdelinger på Fyn. Bagsiden er reserveret Fyens Stiftstidende, som led i en generel sponsoraftale.

Lokalafdelingen arbejder på at sikre mailadresser på samtlige medlemmer mhp. udsendelse af reminders forud for hvert arrangement.

Hjemmesiden anvendes til generel information og formidling af eksterne tilbud og med det sigte at samle viden om nordiske aktiviteter i Odense-området af interesse for fore- ningens medlemmer.

Hjemmesiden blev i starten af 2018 relanceret i nyt format og opsætning, for bedre at kunne understøtte dette formål.

Relation til Fynskredsen og landsforeningen. NORDEN Odense følger arbejdet i kredsstyrelsen for Fyn samt i Landsstyrelsen, ved formanden.

Formanden er desuden medlem af den særlige jubilæumsgruppe, der er nedsat til forberedelse af landsforeningens 100 års jubilæum i 2019.

Kontakten til de øvrige lokalafdelinger på Fyn sker på de årlige formandsmøder i forbindelse med programlægningen.

Hvor det skønnes relevant, udsendes særskilt invitation til de øvrige lokalafdelinger. I 2018 er dette sket ved arrangementet om Nordisk klassisk musik & eventyr den 20.-22. august samt ved luciakroningen den 3. december.

Kontakt til Foreningen Nordens Ungdom, FNU Odense. FNU Odense, som også dækker Fyn og Sønderjylland, har kontakt med NORDEN Odense og Fynskredsen, ved formanden Maria Fritzen.

Det lokale arbejde i FNU Odense er under overvejelse, med inddragelse af FNU’s landsledelse.

Foreningen NORDEN 100 år. Foreningen NORDEN i Danmark fejrer i 2019 sit 100 års jubilæum i 2019. I den anledning planlægges gennemført en række arrangementer på lands-, kreds- og lokalafde- lingsniveau.

NORDEN Odense har taget kontakt til Odense Kommune mhp gennemførelse af en række initiativer i jubilæumsåret, bl.a. navngivning af en Nordens Plads.

Der er endvidere iværksat en landsdækkende medlemshvervekampagne, hvor nye medlemmer er kontingentfri i 2019.

Som led heri udsendes et jubilæumsmagasin primo april, der sendes til alle medlemmer af NORDEN og omdeles tillige til 4.000 venteværelser i et samarbejde med Røde Kors og Read & Care.

Jubilæumsmagasinet indeholder bl.a. en beskrivelse af foreningens historie, udarbejdet af stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense. Svend Tychsen indgår i redaktionen af det samlede magasin.

NORDEN Odense takker alle samarbejdspartnere for opbakning og økonomisk støtte i 2018 og ser frem til et fortsat samarbejde om nordiske aktiviteter i Odense.