Generalforsamling

Foreningen NORDEN – Odense afdelingen

afholdt i Nordatlantisk Hus

 

Mandag, den 19. marts 2018, kl. 19.00

 

 DAGSORDEN:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Det reviderede regnskab

4.    Forslag fra lokalbestyrelsen

5.    Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

6.    valg af medlemmer til lokalbestyrelsen

7.    Valg af revisor

8.    Eventuelt

 

 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen i Foreningen NORDEN Odense.

 

Ad. 1. – Valg af dirigent

Ulla Lund blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dagsordenen i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Ad. 2. – Formandens beretning

Svend Tychsen gennemgik hovedpunkterne i formandens beretning for 2017.

 

Afdelingens økonomi viser – i kraft af den fortsat stramme økonomistyring – et tilfredsstillende overskud i 2017, jfr. pkt. 3 nedenfor.

 

Der har i 2017 været 6 arrangementer, hovedsagelig i samarbejde med lokale samarbejdspartnere.

 

Nordjobb havde i 2017 30 deltagere i Odense fra de øvrige nordiske lande.

 

Som led i HCA Festivals 2017 blev der på initiativ af Torben Iversen arrangeret 3 musikaftener med unge fra hhv. Norrköping, Trondheim og Odense.

 

Odense Kommune har i 2017 opsagt den fælles luciaaktivitet med Norrköping, men fortsætter i øvrigt venskabsbysamarbejdet inden for den eksisterende samarbejdsaftale fra 2013 – Gemensam Nordisk Plattform.

 

Luciaarrangementet 2017 blev i øvrigt gennemført som planlagt, med borgmesters kroning af Odenses egen luciabrud den 5/12 i Odense Koncerthus og efterfølgende luciaoptog på sygehus, plejehjem og i Borgernes Hus.

 

Hjemmesiden er i starten af 2018 blevet relanceret i nyt format og opsætning.

 

Beretningen blev godkendt, vedlægges referatet.

 

Ad. 3. – Det reviderede regnskab

Steen Heide-Ottosen fremlagde det reviderede regnskab for 2017, der viste et overskud på kr. 16.990, idet der dog pr. 31/12 udestod enkelte afregninger vedr. årets luciaaktivitet.

 

Steen Heide-Ottosen gennemgik de enkelte poster og mellemværendet med Landskontoret.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. – Forslag fra lokalbestyrelsen

Ingen forslag.

 

Ad. 5. – Forslag fra lokalafdelingens medlemmer

Intet forslag modtaget.

 

Ad.6. – Valg af medlemmer til lokalbestyrelsen

På valg var: Jónbjørg Poulsen, Steen Heide-Ottosen og Birthe Heide-Ottosen, som alle modtog genvalg.

 

Ad. 7. – Valg af revisor

Genvalg af Ole Tolstrup og Claus Andersen.

 

Ad. 8. – Eventuelt

Intet.

 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og afsluttede generalforsamlingen.

 

I tilknytning til generalforsamlingen blev der afholdt Nordisk Gæstebud, og Svend Tychsen orienterede om aktuelle begivenheder i Foreningen NORDEN, herunder forberedelsen af 100 års jubilæet i 2019, og fra Nordisk Råd.

 

Afslutningsvis præsenterede Ulla Lund, Odense Inner Wheel, et eksempel på praktisk nordisk samarbejde med titlen ”Historien om den lille ring, der giver ben at gå på”. Nærmere information kan fås på www.daaseringe.dk.

 

Godkendt

Ulla Lund

 

 

 

Formandens beretning for 2017

 

Lokalafdelingens bestyrelse består af Jónbjørg Poulsen, Steen Heide-Ottosen, Birthe Heide-Ottosen, Vittus Kalia, Herdis Ósk Baldvinsdóttir, Susanne Voss og Svend Tychsen.

 

Bestyrelsen er konstitueret med Svend Tychsen som formand, Jónbjørg Poulsen som næstformand og sekretær samt Steen Heide-Ottosen som kasserer.

Susanne Voss er webmaster for lokalafdelingens hjemmeside www.foreningen-norden-odense.dk .

 

Der har i 2017 været afholdt 4 bestyrelsesmøder samt konferering pr. mail vedr. lokalafdelingens årsprogram og luciaaktivitet.

 

Ved årsskiftet er der registreret i alt 110 medlemmer, en fremgang på 5 fra året før.


Afdelingens økonomi er stabiliseret gennem en række tidligere besluttede tiltag og viser et tilfredsstillende overskud i 2017, jfr. selvstændig beretning herom.

 

Årets gang

I 2017 har programmet bl.a. omfattet følgende møder og aktiviteter:

”Finland i 100 år” den 6. februar i Nordatlantisk Hus, oplæg ved direktør for Foreningerne Nordens Forbund (FNF) Henrik Wilén

 

Generalforsamling den 20. marts, med Nordisk Gæstebud og aktuel orientering

 

Nordjobb 2017 med 30 deltagere i Odense, i samarbejde med Landsforeningen

 

Nordisk klassisk musik & eventyr 21-23. august, som led i HCA Festivals 2017

 

Skumringstime 13. november, med ”Øer i Norden” som tema og oplæg ved lektor Mogens Davidsen, SDU

 

Lucia 2017, med Lucia-kroning i Odense den 5. december og lokale optog, i samarbejde med Odense Kommune og Fyens Stiftstidende (mediesponsor).

 

Møderne i Odense afholdes i videst muligt omfang i Nordatlantisk Hus på Odense Havn, alternativt i Historiens Hus.

 

Venskabsbykæden
Venskabsbysamarbejdet mellem Odense, Norrköping, Trondheim, Tampere, Kópavogur og Klaksvig blev oprindelig påbegyndt i 1946, på initiativ af Foreningen NORDEN.

Samtidig påbegyndte de første fælles luciaaktiviteter mellem Odense og Norrköping.

Venskabsbyerne markerede i 2016 på forskellig vis 70 års jubilæet, i samarbejde med respektive lokalafdeling af Foreningen NORDEN.

 

I forbindelse med jubilæet blev der udarbejdet en publikation om udviklingen af venskabsbykæden siden 1946.

 

Odense Kommune har i 2017 opsagt den fælles luciaaktivitet med Norrköping, men fortsætter i øvrigt venskabsbysamarbejdet inden for den eksisterende samarbejdsaftale fra 2013 - Gemensam Nordisk Plattform.

 

Nordisk klassisk musik og eventyr

Som led i HCA Festivals 2017 blev der på initiativ af Torben Iversen arrangeret tre musikaftener med unge fra hhv. Norrköping, Trondheim og Odense.

 

Arrangementet fandt sted hhv. den 21, 22 og 23. august. Torben Iversen introducerede musikken med oplæsning af fortællinger og beskrivelser fra respektive lande.

 

NORDEN Odense bidrog bl.a. med kontakt til venskabsbyforeningerne mhp. udpegning af de unge musikere.

 

Arrangementet søges videreført i de kommende år, som en fast del af HCA festivalen.

 

Lucia 2017

Luciaarrangementet 2017 blev gennemført som planlagt, med borgmesters kroning af årets luciabrud den 5/12 i Odense Koncerthus og og de efterfølgende luciaoptog på sygehus, plejecentre og i Borgernes Hus.

 

I modsætning til tidligere år blev der dog kun kronet en dansk brud, som følge af kommunens opsigelse af aftalen med Norrköping Kommun om fælles luciakroning, men arrangementet var i øvrigt uændret takket være et tilskud fra Odense Kommune.

 

Der deltog mere end 50 terner i alderen 5-25 i de samlede aktiviteter.

 

Fyens Stiftstidende / Ugeavisen Odense var mediesponsor, mht. annoncering og øvrig omtale.


Medlemskontakt og hjemmeside

Årsprogrammet udsendes med post til alle medlemmer og fordeles derudover på lokalbibliotekerne i Odense samt til de øvrige lokalafdelinger på Fyn. Bagsiden er reserveret Fyens Stiftstidende, som led i en generel sponsoraftale.

 

Lokalafdelingen arbejder på at sikre mailadresser på samtlige medlemmer mhp. udsendelse af reminders forud for hvert arrangement.

 

Hjemmesiden anvendes til generel information og formidling af eksterne tilbud og med det sigte at samle viden om nordiske aktiviteter i Odense-området af interesse for foreningens medlemmer.

 

Hjemmesiden er i starten af 2018 blevet relanceret i nyt format og opsætning, for bedre at kunne understøtte dette formål

 

Relation til Fynskredsen og landsforeningen

NORDEN Odense følger arbejdet i kredsstyrelsen for Fyn samt i Landsstyrelsen, ved formanden. Formanden er desuden medlem af den særlige jubilæumsgruppe, der er nedsat til forberedelse af landsforeningens 100 års jubilæum i 2019.

 

Kontakten til de øvrige lokalafdelinger på Fyn sker på de årlige formandsmøder i forbindelse med programlægningen.

 

Hvor det skønnes relevant, udsendes særskilt invitation til de øvrige lokalafdelinger.

 

I 2017 er dette sket ved mødet den 6. februar om ”Finland i 100 år”, ved arrangementet om Nordisk klassisk musik & eventyr den 21.-23. august samt ved luciakroningen den 5. december.

 

Kontakt til Foreningen Nordens Ungdom, FNU Odense

FNU Odense, som også dækker Fyn og Sønderjylland, har kontakt med NORDEN Odense og Fynskredsen, ved formanden Maria Fritzen.

 

Det lokale arbejde i FNU Odense er under overvejelse, med inddragelse af FNU’s landsledelse.

 

NORDEN Odense takker alle samarbejdspartnere for opbakning og økonomisk støtte i 2017 og ser frem til et fortsat samarbejde om nordiske aktiviteter i Odense.